Менаџмент

 

В.Д. Генерален директор и претседател на управен одбор:

Игор Коруноски - дипломиран машински инженер,

 

Управен одбор - членови:

 

Директор за патнички сообраќај

д-р Кире Диманоски - дипломиран сообраќаен инжeнер,

Директор за маркетинг и продажба

Светлана Крстевска- дипломиран економист

Директор за влеча и одржување на влечни средства,

 

Директор на правни работи, човечки ресурси и корпоративни функции

Јулијана Веригиќ - дипломиран правник,

Директор за економски и финансиски работи,

Александар Стојковски - дипломиран економист,

Директор за товарен сообраќај,

Николче Николоски - дипломиран сообраќаен инженер,

 

Надзорен одбор - членови:

Исак Алији – член,

Зекирија Зекири - член,

Марија Гудеска - член,

Ленче Ѓуриќ - член,

Кенан Абди - член,

Нада Станчевска - независен член,

Ефто Пејовски - независен член.