Статистички податоци

Патнички километри во внатрешниот и меѓународниот превоз на патници

Година

Патнички км.
(внатрешен сообраќај, во 000 )

Патнички км.
(меѓународен сообраќај, во 000)

Вкупно
(во 000)

2007

101. 823

3,505

105,328

2008

145. 954

2,077

148,031

2009

152. 507

1,994

154,501

Вкупно

400,284

7,576

 

 

Преглед на превозени патници во внатрешен и меѓународен сообраќај по години од продадени возни билети


ГОДИНА

БРОЈ НА ПАТНИЦИ

ИНДЕКС ВО %

1

1995

1.073.519

 

2

1996

1.550.152

44,4

3

1997

1.711.992

10,44

4

1998

1.715.454

0,2

5

1999

1.661.872

-3,12

6

2000

1.882.791

13,29

7

2001

1.334.558

-29,12

8

2002

929.910

-30,32

9

2003

900.950

-3,11

10

2004

916.877

1,77

11

2005

902.535

-1,56

12

2006

1.010.987

12,02

13

2007

1.104.454

9,24

14

2008

1.449.474

31,23

15

2009

1.523.634

5,11


 

19.669.159


 

 

Транспорт на стока во внатрешен и меѓународен превоз и нето тон километри


Година

Внатрешен транспорт
(во 000 тони)

Меѓународен
транспорт
(во 000 тони)

Внатрешен
транспорт
(во 000 000 нткм.)

Меѓународен
транспорт
(во 000 000 нткм.)

Вкупно тони
(во 000 000)

Вкупно
нткм.
(во 000 000)

2005

32,926

3.233,223

4,743

551,862

3,266

556,605

2006

138,197

3.799,358

21,326

618,351

3,937

639,677

2007

212,85

4.647,004

32,153

778,907

4,86

811,06

2008

116,05

4.296,442

17,322

767,485

4,412

784,807

2009

100,558

3.015,888

12,789

515,894

3,116

528,684