Сертификати и документи

Превземете ја регистрацијата на претпријатието заведена во Централниот регистар (превземи)

Превземете го документот со дозвола за вршење на јавен превоз во железничкиот сообраќај (превземи)

Декларација за сигурносна политика на МЖ Транспорт АД - Скопје (превземи)

Контрола за валидност на дозвола (превземи)