Правна регулатива

 

 

  • Правилник за железнички работници (превземи)
  • Закон за договорите во железничкиот сообраќај (превземи)
  • Закон за железниците - пречистен текст (превземи)
  • Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај (превземи)
  • Закон за сигурност во железничкиот сообраќај (превземи)
  • Закон за железнички систем (превземи)