Издавање на дизел гориво

 

Намирување на дизел локомотиви и моторни гарнитури со дизел гориво се врши во:

 

Депо Лисиче, каде што има систем од 3 000 тони резервоари и пумпи за намирување на возилата, со служба која работи 24 часа;

 

Депо Трубарево, има систем од 2000 тони резервоари и пумпи за намирување, но привремено овај систем  е затворен;

 

Во испоставите: Велес, Гевгелија и Битола, има системи со 50 тони резервоари и пумпи за издавање на гориво, кои се користат по потреба.