Систем за сигурносно управување во железничкиот сообраќај

 

Согласно Европските директиви кои се одесуваат на сигурноста во железничкиот сообраќај, како и законските прописи на Република Македонија, Македонски Железници Транспорт АД Скопје изработи и започна со имплементација на Системот за сигурносно управување во железничкиот сообраќај. Со тоа се направи уште еден чекор напред кон европски, модерен, сигурен и безбеден железнички превоз.

Декларацијата за сигурносно политика е еден мал сегмент од системот за сигурносно управување но е еден од значајните докумнети кои се во прилог на овој систем

[Превземи]