Месечни возни билети за студенти

 

Месечни претплатнички возни билети за ученици и студенти се издаваат на ученици и студенти кои патуваат од своето место на живеење до местото на учење на пругите на РМ, врз основа на легитимација К-18 .

Важноста на претплатничкиот возен билет е:


- за цел календарски месец;

- за одење и одење и враќање;

- за сите месеци во годината.


Ученици до 12-годишна возраст плаќаат полна цена од претплатничкиот возен билет.